in ,

LYRICS: ESTHER CHUNGU – “FEARLESS”

Intro


ad

You made man out of dirt
And raised him from the dead
You spoke life into dry bones
And caused the blind to see
For that Lord I am fearless
I am fearless
For that Lord I am fearless
I am fearless in you

Verse 1
Mwabumbile icalo namashiwi
You who created the Earth with just Your Voice
Mweba busha nabafwa kwishiwi
You who raises the dead with just Your Voice
Mwebalimbusha na imbuto mumushili
You who causes the seed to grow in the dirt
Nshakatale ikalapo nkumba bulili
I’ll never live without Hope
Nga Bakale bapitile mumulilo mwemfumu
Nine Ani?
If people of old passed through fire, who am I?
Ngakuti Mwaibukisha Ulwa mailo imwe mwemfumu
nine ani?
If You can remember my tomorrow, who am I?

I am fearless

Chorus
Twalicimfya Mu Mfumu
We have won in God (our King)
Twalicimfya akale Mu Mfumu
We have already won in God (our King)

Verse 2
Mwishina Lyenu Na Ing’umba shilafyala
In Your Name even the Barren give birth
Mwebalenga Na impofu ukumona ifikope Lesa Nimwe
You cause the blind to see pictures
Mung’anda Yenu Yahweh Nasangamo Insansa
I have found Joy in Your House
Mweba wamya na imimonekele iya mukola Mfula Nimwe
You who cleans the rainbow

Back to Chorus

Back to first half of Verse 1

c) ESTHER CHUNGU