in , ,

Franciar – Namiyewa Lyrics

Franciar – Namiyewa Lyrics


ad

(Chorus)
Nalemba nkalata Kuli imwe
Nili namafunso Pali imwe
ATATE,,, ndaba ‪#‎ NAMIYEWA‬(twice)
NAMIYEWA,
NAMIYEWA ,
NAMIYEWA ,,
NAMIYEWA ATATE (twice)

(Verse one)
Nko Nko Nko…odi, Lesa amipala nomwana umwanakashi, elyo nafyelwe twali ulupwa ulwa nsansa…haaa
Papitile fye umwaka umo Tata mwatusha…aaa
I never ever had a chance to tell you “I LOVE YOU”
Nshayishiba nefyo chomfwika ichitemwiko chenu…..
Mwanshile akanya…aaaa

(Chorus)

Epo mwailile TATA
Epo mwatushile TATA
Ubwikalo,,, bwali ubwashupa….haaa…aaa
Ala isukulu lyali lyaku tintilila
Imilile nayo yaku sunkilila
Tachayangwikeponangu panono…hooo
Manje takula kuchifundo chake Katula YAWE…..
I hope to see you one day……….

(Chorus)

(Bridge)
AMAMA
AMAMA,, thank you for raising up by yourself,,,
You are so strong AMAMA,
Nikukondani……
Mwatikuzya AMAMA, koma ATATE……..
“NUMIYEWANI”………….

(Chorus)

ATATE banga, ATATE banga, ATATE banga (x2)

Click Here to Listen to the song